AMOS-SERVICES s.r.o., KORYTNICA 669, 034 73 LIPTOVSKÁ OSADA, IČO: 35 953 861, IČ DPH: SK 2022057719  
Vážený klient,  
týmto oficiálnym listom, by sme Vás chceli láskavo požiadať o pozastavenie všetkých Vašich  
objednávok produktov vyrábaných spoločnosťou AMOS-SERVICES s.r.o.  
Momentálne prebieha trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri  
správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona a trestného činu sprenevery podľa § 213 Trestného  
zákona. Trestné konanie bolo podané vzhľadom na to, že celý majetok spoločnosti bol prevedený na tretie  
osoby bez vedomia jediného spoločníka a konateľa našej spoločnosti. Nedošlo k prevodu len výrobných  
a kancelárskych častí výrobcu Korytnica, ale prakticky celého majetku, pozemkov, budov, všetkých hnuteľných  
a nehnuteľných vecí, nemajetkových práv, ktoré vlastnila naša spoločnosť. V tejto súvislosti je vedených takisto  
viacero súdnych konaní.  
Prosím neakceptujte akúkoľvek komunikáciu s momentálnym konateľom a riaditeľkou spoločnosti MAHAJANA,  
s.r.o. až do konca vyšetrovania a ukončenia súdnych konaní.  
Iným konaním by sa mohlo stať, že akékoľvek obchodné transakcie a dohodnuté zmluvné vzťahy v tomto  
období budú anulované, spochybnené a budú sa považovať za protiprávne z hľadiska morálneho, etického a aj  
právneho.  
Za vzniknutú situáciu sa veľmi ospravedlňujeme a po ukončení súdneho sporu Vás budeme oficiálne  
kontaktovať pre obnovu spolupráce.  
Ďakujeme pekne.  
S pozdravom,  
Zlatko Banovic