UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie klientov v Penzióne Svätopluk

Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi penziónu doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby.
  2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
  3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
  4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
  5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.
  6. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za podmienky, že s tým ubytovacie zariadenie súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
  7. Pri vyzvaní správcu penziónu sa musí klient preukázať ubytovacím preukazom.
  8. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením.
 2. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
  10. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí ubytovacie zariadenie poskytnutie lekárskej prvej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice.
  11. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.
  12. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u správcu penziónu.
 3. Prísny zákaz fajčenia v celom objekte penziónu Svätopluk vrátane balkónov.

 

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
  2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

 1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
  2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca penziónu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

 

V Korytnici dňa 25.05.2016

 

Translate »